Neden PGP ye Ýhtiyaç var?

Phil Zimmermann tarafýndan

O kiþisel. O özel. Ve o kimsenin deðil sizin iþiniz. Politik bir kampanya planlýyor, vergilerinizi tartýþýyor veya yasa dýþý bir konu ile uðraþýyor olabilirsiniz. Veya yasa dýþý olup sizin yaþa dýþý görmediðiniz bir iþ te yapýyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun, özel elektronik mektuplarýnýzýn (E-mail) veya gizli dökümanlarýnýzýn baþkalarý tarafýndan okunmasýný istemezsiniz. Mahremiyetinizi korumak istemenizde hiçbir yanlýþ yok.

Belki siz E-mailýnýz yasal diye þifrelenmesini gereksiz buluyorsunuz. Eðer siz kanunlara uyan ve de saklayacak birþeyi olmayan bir vatandaþ iseniz, neden kaðýtlarýnýzý posta kartlarý ile göndermiyorsunuz? Neden istendiðinde uyuþturucu testine katýlmak istemiyorsunuz? Neden polisin evinizi aramasý için yetki istiyorsunuz? Birþey mi saklamaya çalýþýyorsunuz? Eðer mektuplarýnýzý zarflarýn içinde saklýyorsanýz, siz ya bir darbeci veya bir uyuþturucu satýcýsý olmalýsýnýz; ya da paranoyak bir hastasýnýz. Kanunlara uyan vatandaþlar E-maillarýný þifreler mi?

Eðer herkes, kanunlara uyan vatandaþlarýn mektuplarýný posta kartlarý ile göndermesi gerektiðine inansaydý ne olurdu? Cesur biri mektubunu zarf ile yollayýp mahremiyetini korumak isteseydi þüpheleri üstüne çekerdi. Belki de yetkili makamlar ne sakladýðýný görmek için mektubunu açarlardý. Allahtan böyle bir dünyada yaþamýyoruz ve herkes mektuplarýný zarf ile gönderiyor. Ve böylece kimse mahremiyetini bir zarf ile korurken þüphe çekmiyor. Sayýlarda güvenlik vardýr. Buna paralel olarak, mahsum veya deðil kimse E-mail mahremiyetini korurken þüphe çekemesin diye herkes þifreleme kullansaydý güzel olurdu. Bunu bir çeþit dayanýþma olarak düþünün.

Bugün, eðer hükümetler sýradan vatandaþlarýn mahremiyetine tecavüz etmeye kalksa; belirli bir miktar para ve iþ gücü harcamak zorunda olup, mektuplarýnýzýn önünü kesip buhar ile açýp, okuyup, telefon konuþmalarýnýzý dinleyip kaydetmek zorunda kalacaktýr. Bu çeþit iþ gücüne dayalý bir izleme büyük seviyelerde hiç pratik deðildir. Bu sadece önemli durumlarda ve de deðiyorsa yapýlýr.

Gün geçtikçe daha çok özel haberleþme yöntemleri elektronik kanallar ile kullanýlýyor. Elektronik mektuplaþma yavaþ yavaþ geleneksel kaðýt mektuplaþmanýn yerini alýyor. E-maillarýn önünü kesip özel kelimeleri içinde aratmak çok daha kolaydýr. Bu kolayca,düzenli olarak,otomatikleþtirilerek ve de büyük seviyelerde yapýlabilir. Hali hazýrda uluslararasý telgraflar bu þekilde büyük seviyerlerde NSA tarafýnda izleniyor.

Yavaþ yavaþ heryerin özel bilgisyarlarýmýzý birbirine baðlayan yüksek kapasiteli fiber optik aðlarla kaplandýðý bir geleceðe doðru gidiyoruz. E-mail bugün olduðu üzere yenilik deðil herkes için temel olacak. Hükümetler E-maillarýmýzý kendi tasarýmlarý olan yöntemlerle þifreliyecekler. Büyük ihtimalle çoðu insan bunu kabullenecek. Fakat belki de bazýlarý kendi koruma yöntemlerini tercih edecekler.

Yasa Tasarýsý 266, bir 1991 yýlý birçok madde içeren anti suç yasa tasarýsý, içinde oturmamýþ ölçü birimi içeriyordu. Bu baðlayýcý olmayan karar kanun olsaydý; bütün güvenli haberleþme ekipmaný satan üreticileri, ürünlerine özel kapan koymasý için zorlayacaktý ve herkesin þifreli mesajlarýný okuyabileceklerdi.

Tasarý þöyle idi:

Kongrenin genel görüþü; elektronik haberleþme servisi sunanlarýn ve elektronik haberleþme servisi ekipmanlarýný üretenlerin, iletiþim sistemlerinde bulunan seslerin, bilgilerin ve diðer iletiþim yollarýnýn düz yazý þeklinde ;yasalarca uygun görüldüðü takdirde; hükümet tarafýndan elde edileceðini garanti edecektir.

Bu sýnýrlama endüstri gruplarý ve sivillerden büyük tepki görünce boþa çýktý.

1992 de, FBI dijital telefon dinleme projesi kongreye sunuldu. Bu, bütün iletiþim aracý üreten þirketlerin ürünlerine FBI ýn ofisten bütün iletiþim yöntemlerini dinleyebilmesine izin verecek bir aleti koymasýný gerektiriyordu. 1992 de kongrede herhangi bir sponsorun ilgisini çekmemesine raðmen 1994 de tekrar sunuldu.

Bütün bunlardan daha tehlikelisi Beyaz Saray’ýn NSA da 16 Nisan 1993 de Bush idaresi ile sunulan yeni cesur þifreleme yöntemidir. Bu baþlangýcýn merkez parçasý, devlet tarafýndan üretilen ve yeni sýnýflandýrýlmýþ NSA algoritmasý içeren Clipper adý verilen alettir. Hükümet özel sektörü güvenli telefon,güvenli fax gibi bütün güvenli iletiþim araçlarýnda Clipper kullanýlmasý için teþvik ediyor. Þu anda AT&T; Clipper ý güvenli ses portlarýna koyuyor. Mantýk þu: Üretim aþamasýnda herbir Clipper çipi kendine özel tek bir anahtar ile monte edilecek ve bu anahtarýn bir kopyasý da hükümette olacak. Hükümet, bu anahtarlarý sadece yasalarýn gerektirdiði anlarda kullanmayý vaadediyor. Tabi ki Clipper larý tamamýyla efektif kullanabilmek için bir sonraki mantýklý adým, diðer bütün þifreleme yöntemlerini yasadýþý ilan etmektir.

Eðer mahremiyet yaþadýþý ilan edilirse sadece kanun kaçaklarý mahremiyete sahip olur. Ýstihbarat teþkilatlarý iyi þifreleme teknolojilerine eriþebiliyorlar. Ayný þekilde büyük eller ve uyuþturucu kacakçýlarý da, savunma uzmanlarý da, petrol þirketleri de ve diðer dev kuruluþlar da. Fakat sýradan insanlar ve politik organizasyonlar çoðunlukla askeri þekilde güvenli bir halk anahtarý geliþtirebilcek parayý bulumayacaktý. Þu an kadar.

PGP insanlara kendi mahremiyetlerini kendi ellerinde tutma yetkisi verir. Bu konuda büyüyen bir ihtiyaç var. Bu yüzden böyle birþey yazdým.

(Translation from English to Turkish by Burak Demircan.)


PGPi Home > Documentation > Why do you need PGP? > Turkish ]